Instrukcje

MONTAŻ / DEMONTAŻ

Uwaga: Podczas instalowania nakrętek zabezpieczających koła należy sprawdzić, czy dobrana nakrętka ma prawidłowy rozmiar gwintu, rodzaj powierzchni osadzenia ( stożkowe, kulisty, płaskie, z prowadzeniem) oraz kształt zalecany przez producenta kół. Minimalna ilość gwintów mocowania (roboczego) musi być równa średnicy gwintu koła np. nakrętka M12 x 1,5 wymaga co najmniej 12 mm (.472 „) gwintu.

WERYFIKACJA KSZTAŁTU NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ – STOŻEK LUB KULA
1. Odkręć po jednej nakrętce z każdego – przedniego i tylnego – koła.
2. Zweryfikuj wizualnie kształt powierzchni osadzenia twojej nakrętki z dobraną nakrętką zabezpieczającą McGard.
3. Wykonaj próbny montaż jednej nakrętki zabezpieczającej na każdym kole, z normalną siłą dokręcenia.
4. Odkręć wszystkie nakrętki zabezpieczające McGard.
5. Potwierdź prawidłowy dobór nakrętki. Zwróć uwagę na powierzchnię osadzenia każdej z nakrętek zabezpieczających (patrz ilustracja nr.1). Jeżeli na powierzchni przylegania felgi i nakrętki nie odcisną się ślady montażu oznacza to, że nakrętka ma zbyt płytki gwint i oparła się na szpilce piasty przed dociśnięciem felgi do piasty koła (patrz rysunek nr.2).
UWAGA: Jeśli felga na kole zapasowym jest stalowa (w przeciwieństwie do zamontowanych na samochodzie felg aluminiowych) sprawdź zgodność dobranej nakrętki zabezpieczającej do felgi stalowej (analogiczną, ww. metodą). Jeśli nie chcesz tego zrobić zachowaj potrzebną ilość oryginalnych nakrętek dla możliwości przykręcenia koła zapasowego.
7.Minimalna długość mocująca (robocza) gwintu nakrętki musi odpowiadać średnicy szpilki piasty koła (np. dla gwintu 12×1,5 długość robocza gwintu nakrętki nie powinna być mniejsza niż 12 mm!).
8. Po sprawdzeniu prawidłowego dopasowania elementów współpracujących, montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zwartymi w instrukcji montażu firmy McGard.

WERYFIKACJA ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCEJ – STOŻEK LUB KULA
UWAGA: Śruby mocujące są elementem warunkującym poprawność mocowania koła. Przeczytaj poniższe wskazówki, aby zapewnić właściwy dobór i instalację śruby mocującej. Niestosowanie się do wskazówek i ostrzeżeń grozi niebezpieczeństwem oraz wiąże się ryzykiem poważnych obrażeń lub śmierci.
1. Wykręć po jednej śrubie z każdego koła (zarówno przedniego jak i tylnego).
2. Sprawdź wizualnie czy śruba zabezpieczająca odpowiada wzorem, powierzchnią styku (stożek, kula, płaska) oraz gwintem (średnicą, skokiem i długością) zdemontowanej śrubie.
3. Przykręć jedną śrubę zabezpieczającą McGard w każdym kole, przestrzegając standardowych procedur, z normalną siła dokręcenia. Minimalna ilość gwintu dla uzyskania właściwego połączenia koła z piastą to 5 i 1/2 całkowitego obrotu śruby/klucza (o 360’). Zbyt krótki gwint to brak wymaganej siły połączenia, co zagraża bezpieczeństwu (patrz ilustracja nr 1). Zbyt długi gwint może powodować jego wyjście poza zespół piasty koła samochodu, co spowoduje uszkodzenia innych elementów pojazdu (patrz rysunek nr 2).
4. Po weryfikacji właściwego doboru śrub zabezpieczających, zainstaluj zestaw zgodnie z instrukcją montażu McGard dla użytkownika.
UWAGA: Jeżeli koło zapasowe Twojego samochodu jest wyposażone w felgę stalową, a koła jezdne są aluminiowe, należy dodatkowo przeprowadzić analogiczną weryfikację parametrów z kołem zapasowym. Jeśli nie chcesz weryfikować aplikacji, pozostaw zestaw śrub oryginalnych w samochodzie (stanowiących jego wyposażenie), aby móc je wykorzystać do przykręcenia koła zapasowego.

WERYFIKACJA DLA NAKRĘTEK PŁASKICH Z PODKŁADKĄ:
1. Odkręć po jednej nakrętce z każdego – przedniego i tylnego – koła.
2. Zweryfikuj wizualnie kształt i długość prowadzenia nakrętki oraz średnicę jej podkładki z dobraną nakrętką zabezpieczającą McGard. Wszystkie elementy nakrętki zabezpieczającej McGard muszą być dokładnie dopasowane do otworu w feldze.
3. Wykonać próbny montaż jednej nakrętki zabezpieczającej na każdym kole, z normalną siłą dokręcenia.
4. Potwierdź prawidłowy dobór nakrętki. Upewnij się, że podkładka nie jest luźna. Sprawdź przestrzeń pomiędzy felgą, a podkładką nakrętki. Jeśli jest przestrzeń a podkładka jest luźna, nakrętka zabezpieczająca oparła się na szpilce piasty koła (gwint nakrętki jest zbyt płytki i wewnętrzna część nakrętki oparła się na końcu szpilki) lub prowadzenie nakrętki (zbyt długie) oparło się na piaście koła (patrz ilustracja 3). W obu przypadkach błędnie dobrana nakrętka nie pozwala na właściwe dociągnięcie i dokręcenie koła. Oznacza to, że zestaw McGard nie jest odpowiedni dla Twojego pojazdu.
UWAGA: Jeśli felga na kole zapasowym jest stalowa (w przeciwieństwie do zamontowanych na samochodzie felg aluminiowych) sprawdź zgodność dobranej nakrętki zabezpieczającej do felgi stalowej (analogiczną, ww. metodą). Jeśli nie chcesz tego zrobić zachowaj potrzebną ilość oryginalnych nakrętek dla możliwości przykręcenia koła zapasowego
7.Minimalna długość mocująca (robocza) gwintu nakrętki musi odpowiadać średnicy szpilki piasty koła (np. dla gwintu 12×1,5 długość robocza gwintu nakrętki nie powinna być mniejsza niż 12 mm!).
8. Po sprawdzeniu prawidłowego dopasowania elementów współpracujących, montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zwartymi w instrukcji montażu firmy McGard.

Nakrętki – montaż i demontaż (Instrukcje):

Montaż nakrętki McGard:

1. Zdjąć kołpaki kół (jeśli są na wyposażeniu) i odkręcić po jednej nakrętce z każdego koła. Sprawdź, czy nakrętka zabezpieczająca odpowiada wzorem, powierzchnią styku (stożek, kula, płaska, z prowadzeniem) oraz rozmiarem gwintu zdemontowanej nakrętce. Jeśli szpilki piasty są zardzewiałe, oczyść je drucianą szczotką przed montażem blokad. McGard nie zaleca stosowanie oleju, smaru lub innych środków smarnych. Pamiętaj, aby pozostawić w samochodzie niezbędną ilość nakrętek z wyposażenia fabrycznego samochodu (tzw. OEM) aby w razie potrzeby móc nimi przykręcić koło zapasowe (jeżeli pojazd jest wyposażony).
Uwaga: Podczas serwisowania pojazdu, zawsze odkręcamy pierwszą nakrętkę zabezpieczającą. W przypadku montażu koła nakrętkę zabezpieczającą przykręcamy jako ostatnią.

2. W początkowej fazie wkręcamy nakrętkę zabezpieczającą ręką. W każdym kole instalujemy po jednej nakrętce zabezpieczającej McGard . Sprawdź, czy nakrętka wkręca się na odpowiednią ilość zwojów gwintu (wkręcając nakrętkę zabezpieczającą ilość obrotu klucza powinna być taka sama, jak dla pozostałych nakrętek stanowiących oryginalne wyposażenie samochodu) .
UWAGA: pistolety pneumatyczne zazwyczaj nie dają możliwości precyzyjnego ustawienia siły dokręcenia (m.in. ze względu na różnice ciśnienia w instalacji) w celu uzyskania właściwego momentu dokręcenia i nie powinny być wykorzystywane do przykręcania blokad. Korzystanie z kluczy udarowych (pneumatyczne, elektryczne, itp) dla instalacji może powodować zbyt silne dokręcenie i trwałe uszkodzenie klucza patentowego. Nigdy nie należy wykorzystywać pistoletu, którym są realizowane inne czynności lub jest on podłączony do przewodów w sieci, która nie gwarantuje stabilnego, zalecanego ciśnienia.

3. Stopniowo dokręcaj nakrętki koła naprzemiennie – metodą na krzyż. Za pomocą klucza McGard dokręcić każdą nakrętkę zabezpieczającą siłą / momentem podanym w instrukcji obsługi pojazdu. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy użyć klucza dynamometrycznego. W trakcie przykładania siły należy pamiętać o mocnym dociskaniu (osiowo) klucza patentowego do nakrętki zabezpieczającej (prostopadle do powierzchni felgi), aby uniknąć nierównomiernego nacisku na elementy współpracujące co może spowodować „uślizg” – uszkodzenie klucza i nakrętki patentowej McGard. W efekcie takiego zdarzenia możemy mieć problem z odkręceniem blokady.

4. Sprawdź ponownie moment dokręcenia po przejechaniu około 50 km.

Awaryjne usunięcie nakrętki zabezpieczającej – zbyt mocno dokręconej:

UWAGA: Pamiętaj o ochronie oczu oraz zachowaniu szczególnej ostrożności przy awaryjnym demontażu blokady. Zawsze przestrzegaj przepisów BHP. Nieostrożne i niewłaściwe korzystanie z automatycznych kluczy udarowych (pneumatycznego lub elektrycznego) oraz innych narzędzi specjalistycznych może doprowadzić do poważnych obrażeń!

1. Przed próbą odkręcenia problematycznej nakrętki zabezpieczającej zwiększ siłę dokręcenia wszystkich pozostałych nakrętek mocujących koło – pozwoli to zmniejszyć naprężenia (napięcie) na nakrętce zabezpieczającej. Nie dokręcaj jednak ze zbyt dużą siłą, aby nie spowodować uszkodzenia gwintów nakrętek czy szpilek piasty koła.

2. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą patentowym kluczem McGard. Przy użyciu narzędzi ręcznych (np. klucz do kół, grzechotki, etc.) należy pamiętać o przyłożeniu siły osiowej, dociskającej klucz patentowy do nakrętki (prostopadle do płaszczyzny felgi). Pozwoli to na mocne spasowanie / zespolenie wzoru klucza ze swoim odpowiednikiem w nakrętce zabezpieczającej. Normalnie McGard nie zaleca korzystania z pistoletu udarowego, jednak jeśli zachowasz powyższe wskazówki to będzie on najlepszym rozwiązaniem dla awaryjnego demontażu blokady. W przypadku korzystania z pistoletu udarowego, nakrętka zabezpieczająca może nie odkręcić się natychmiast. Kontynuuj za pomocą pistoletu uderzenia (pamiętaj o zachowaniu bezpośredniego nacisku do wewnątrz – osiowo), a powtarzane cykle uderzeń powoli poluzują nakrętkę.

3. Gdy blokada nie zwalnia się poluzuj jedną z nakrętkę (w kole z 4 otworami) lub dwie nakrętki (dla koła z 5 otworami) po przeciwległej stronie zapieczonej blokady i powtórz procedurę z punku nr 2.
Uwaga: Jeśli w dalszym ciągu nie uda się odkręcić blokady, zadzwoń dla Działu Obsługi klienta McGard w celu uzyskania instrukcji +48 71 338 49 99.

4. Po usunięciu blokady, odkręć pozostałe nakrętki i zdejmij koło. Ponowne przykręcenie nakrętek zabezpieczających powinno się odbyć zgodnie z instrukcją montażu.

Śruby – montaż i demontaż – Instrukcje:

Montaż śruby zabezpieczającej McGard:

1. Zdjąć kołpaki kół (jeśli są na wyposażeniu) i odkręcić po jednej śrubie z każdego koła. Sprawdzić kształt śruby zabezpieczającej , jej długości całkowitą, kształt osadzenia (stożek , kula, płaska) oraz gwint (średnicę, skok oraz długość) z śrubą wymontowaną z auta. Pamiętaj, aby pozostawiać sobie odpowiednią ilość oryginalnych śrub dla możliwości zamontowania koła zapasowego.
Uwaga: Podczas serwisowania pojazdu, śruba zabezpieczająca zawsze jest odkręcana jako pierwsza z koła i a przy montażu koła przykręcamy ją jako ostatnią.

2. Śruby zaczynamy przykręcać ręką. Instalujemy jedną śrubę zabezpieczającą McGard na jedno koło – tylko jedna blokada na koło. Sprawdź, czy osiągnąłeś minimalną ilość połącznia gwintowanego śruby z zespołem piasty koła tj. 5 i ½ pełnego obrotu śruby / klucza (360’). Niektóre śruby zabezpieczające mają konstrukcję dwuczęściową. W takim przypadku przed instalacją należy sprawdzić kompletację – czy podkładka znajduje się w odpowiednim miejscu śruby. McGard nie zaleca stosowanie oleju, smaru ani żadnych środków smarnych.
Zauważ: pistolety pneumatyczne zazwyczaj nie dają możliwości precyzyjnego ustawienia siły dokręcenia (m.in. ze względu na różnice ciśnienia w instalacji) w celu uzyskania właściwego momentu dokręcenia i nie powinny być wykorzystywane do przykręcania blokad. Korzystanie z kluczy udarowych (pneumatyczne, elektryczne, itp) dla instalacji może powodować zbyt silne dokręcenie i trwałe uszkodzenie klucza patentowego. Nigdy nie należy wykorzystywać pistoletu, którym są realizowane inne czynności lub jest on podłączony do przewodów w sieci, która nie gwarantuje stabilnego, zalecanego ciśnienia.

3. Stopniowo dokręcaj śruby koła naprzemiennie – metodą na krzyż. Za pomocą klucza McGard dokręcić każdą śrubę zabezpieczającą siłą / momentem podanym w instrukcji obsługi pojazdu. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy użyć klucza dynamometrycznego. W trakcie dokręcania i przykładania siły należy pamiętać o mocnym dociskaniu (osiowo) klucza patentowego do nakrętki zabezpieczającej (prostopadle do powierzchni felgi), aby uniknąć nierównomiernego nacisku na elementy współpracujące co może spowodować „uślizg” – uszkodzenie klucza i nakrętki patentowej McGard. W efekcie takiego zdarzenia możemy mieć problem z odkręceniem blokady.

4. Teraz należy zweryfikować poprawność doboru blokady – długości gwintu śruby, czy nie przeszła przez zespół piasty zbyt daleko i wystając nie zahacza o inne części pojazdu. W tym celu każde koło należy obrócić co najmniej o dwa obroty sprawdzając przy tym luzy i kontakt z innymi częściami pojazdu. Kontakt może spowodować uszkodzenie pojazdu.

5. Sprawdź ponownie moment dokręcenia po przejechaniu około 50 km.

Awaryjne usunięcie śruby zabezpieczającej – zbyt mocno dokręconej:

UWAGA: Pamiętaj o ochronie oczu oraz zachowaniu szczególnej ostrożności przy awaryjnym demontażu blokady. Zawsze przestrzegaj przepisów BHP. Nieostrożne i niewłaściwe korzystanie z automatycznych kluczy udarowych (pneumatycznego lub elektrycznego) oraz innych narzędzi specjalistycznych może doprowadzić do poważnych obrażeń!

1. Przed próbą odkręcenia problematycznej śruby zabezpieczającej zwiększ siłę dokręcenia wszystkich pozostałych śrub mocujących koło – pozwoli to zmniejszyć naprężenia (napięcie) na śrubie zabezpieczającej. Nie dokręcaj jednak ze zbyt dużą siłą, aby nie spowodować uszkodzenia gwintów śrub czy piasty koła.

2. Odkręcić śrubę zabezpieczającą patentowym kluczem McGard. Przy użyciu narzędzi ręcznych (np. klucz do kół, grzechotki, etc.) należy stosować siłę osiową dociskającą klucz patentowy do śruby (prostopadle do płaszczyzny felgi). Pozwoli to na mocne spasowanie / zespolenie wzoru klucza ze swoim odpowiednikiem w śrubie zabezpieczającej. Normalnie McGard nie zaleca korzystania z pistoletu udarowego, jednak jeśli zachowasz powyższe wskazówki to będzie on najlepszym rozwiązaniem dla awaryjnego demontażu blokady. W przypadku korzystania z pistoletu udarowego, śruba zabezpieczająca może nie odkręcić się natychmiast. Kontynuuj za pomocą pistoletu uderzenia (pamiętaj o zachowaniu bezpośredniego nacisku do wewnątrz – osiowo), a powtarzane cykle uderzeń powoli poluzują śrubę.

3. Gdy blokada nie zwalnia się poluzuj jedną z śrub (w kole z 4 otworami) lub dwie śruby (dla koła z 5 otworami) po przeciwległej stronie problematycznego zabezpieczenia i powtórz procedurę z punku nr 2.
Uwaga: Jeśli w dalszym ciągu nie uda się odkręcić blokady, zadzwoń dla Działu Obsługi klienta McGard w celu uzyskania instrukcji +48 71 338 49 99.

4. Po usunięciu blokady, odkręć pozostałe śruby i zdejmij koło. Śrubę zabezpieczającą przykręć ponownie zgodnie z instrukcją montażu. Niektóre śruby zabezpieczające mają konstrukcję dwuczęściową. W takim przypadku przed instalacją należy sprawdzić kompletację – czy podkładka znajduje się w odpowiednim miejscu śruby.

Jeśli masz pytania, zadzwoń do naszego działu obsługi klienta McGard od poniedziałku do piątku 9-17 +48 71 338 49 99.